Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin konkursu Instagram

§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Konkurs jest organizowany na profilu: https://www.instagram.com/keko.pl/ 

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Organizatorem Konkursu jest firma Traffic Trends Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej 163, kod pocztowy 60-650, NIP: 7773174094; zwana dalej "Organizatorem".
5. Konkurs trwać będzie 7 dni od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu profilu keko.pl w serwisie Instagram (tj. od dnia 21.12.2020 r. od godziny 09:00 do dnia 27.12.2020 r. do godziny 23.59 włącznie).
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. [UCZESTNICY KONKURSU]

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem".
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Instagram, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Instagram, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Instagram oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Instagram.

§ 3. [ZASADY KONKURSU]

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie opisu grafiką konkursową na osi czasu profilu: keko.pl w serwisie Instagram: https://www.instagram.com/keko.pl/ 

2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu keko.pl w serwisie Instagram nie będą brały udziału w Konkursie.
3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich Zgłoszenia konkursowego.
4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Instagram,
b. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Instagram, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.
7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.

§ 4. [NAGRODY]

1. Nagrodą w Konkursie za zajęcie pierwszego miejsca jest legowisko dla psa: https://www.keko.pl/product-pol-17759-Zlote-legowisko-dla-psa-Kanapa-Glamour-z-zamszu-Bimbay-M-zloty.html, za drugie miejsce - 40% rabatu na dowolnie wybraną kanapę Bimbay, za trzecie miejsce - 20% rabatu na dowolnie wybraną kanapę Bimbay.

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.

§ 5. [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 29.12.2020 r. o godzinie 13.00
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu keko.pl w serwisie Instagram: https://www.instagram.com/keko.pl/. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem keko.pl na Instagramie poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę.
3. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem keko.pl na Instagramie poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 30.12.2020 r. do godziny 13:00. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

§ 6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu keko.pl w serwisie Instagram wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.

§ 7. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Instagram drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Instagram,
c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Instagram,
d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Instagram.

§ 8. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https://www.keko.pl/ 

2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

Zaufane Opinie IdoSell
4.77 / 5.00 4605 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-24
Wszystko w porządku, zamówienie zrealizowane zgodnie ze wskazanym terminem. Pierwsze zamówienie złożonego przez empik, niestety doszło do nieporozumienia i dostałam matę inną niż była w opisie, ale Pan z obsługi (nie wiem czy dobrze zapamiętałam imię - p. Andrzej - pomógł z rozwiązać sprawę i dokonać zwrotu. Zamówienie złożone bezpośrednio udzie Państwa już bez żadnych problemów
2023-11-23
Szybka obsługa polecam zakupy w tym sklepie
pixel